Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst, offerte of opdracht tussen Aline schrijft en de opdrachtgever.

Overeenkomst

 1. Een opdracht kan zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen worden. Bij complexere opdrachten vindt bij voorkeur een telefonisch of persoonlijk gesprek plaats.
 2. Aline schrijft brengt geen kosten in rekening voor een oriënterend gesprek. Gaat dit gesprek echter verder dan een kennismaking, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 3. Offertes zijn altijd vrijblijvend. Een offerte heeft betrekking op de levering van een concepttekst en het doorvoeren van wijzigingen (maximaal 1 uur) na overleg met de opdrachtgever.
 4. Aline schrijft werkt met een uurtarief. Indien wenselijk kan ook een projectprijs worden afgesproken, Aline schrijft kan van tevoren een indicatie geven hoeveel uur werk een opdracht inhoudt of een offerte opmaken. Zo komt de opdrachtgever bij facturering niet voor verrassingen te staan.
 5. Aline schrijft gaat vertrouwelijk om met alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt op zijn beurt de adviezen van Aline schrijft nooit zonder toestemming beschikbaar aan derden.
 6. Aline schrijft voert de opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen, maar is niet verantwoordelijk voor en kan geen garanties bieden over de resultaten die met de teksten behaald worden.
 7. Aline schrijft zet zich in om het doel van de teksten, de opdrachtgever en/of de organisatie goed te leren kennen, om tot de best mogelijke teksten te kunnen komen. Van de opdrachtgever wordt verwacht Aline schrijft volledig en waarheidsgetrouw te informeren.

Staken of opschorten

 1. Aline schrijft heeft het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt de betalingsverplichting, tenzij deze beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van de opdrachtgever. Mocht een opdracht vertraging oplopen door toedoen van de opdrachtgever, dan kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht volgens de geldende uurtarieven.
 2. De opdrachtgever heeft altijd het recht de opdracht stop te zetten. Er is dan wel een betalingsverplichting voor het werk dat al is uitgevoerd.
 3. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld moet worden, kan dit consequenties hebben voor de kosten en de deadline. De opdracht wordt zo snel mogelijk en in overleg aangepast.
 4. Bij elk verzoek om de opdracht te wijzigen heeft Aline schrijft het recht om er al dan niet mee in te stemmen.
 5. Aline schrijft en de opdrachtgever kunnen de opdracht eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden: als één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd volgens de afspraken én als de andere partij alles heeft gedaan om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 6. Als de kennis van Aline schrijft door de uitvoering van de opdracht is toegenomen, mag dit ook voor andere doeleinden gebruikt worden, mits het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.

Oplevering

 1. De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
 2. Aline schrijft doet haar uiterste best deadlines te halen. De opdrachtgever zet zich in om dit mogelijk te maken.
 3. Bij het niet halen van een deadline is Aline schrijft niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
 4. Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere manieren van aanleveren uiteraard mogelijk.

Wijzigingen

 1. Bij alle opdrachten geldt dat Aline schrijft na oplevering maximaal één uur kosteloos wijzigingen, correcties en herzieningen kan doorvoeren. Dit aanbod is geldig tot één maand na de deadline.
 2. Meer herzieningen of wijzigingen van de opdracht die meer tijd in beslag nemen, worden apart in rekening gebracht.
 3. Bij misbruik van dit recht kan Aline schrijft weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.
 4. Een verzoek om wijzigingen worden bij voorkeur per email doorgegeven.
 5. Bij grote aanpassingen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en/of moet er een nieuw gesprek plaatsvinden.

Betaling

 1. Facturen worden digitaal verzonden.
 2. Er wordt een betaaltermijn van 30 dagen gehanteerd.
 3. Als deze termijn wordt overschreden wordt een herinnering verstuurd, met het verzoek de factuur binnen 14 dagen te betalen.
 4. Bij het overschrijden van de herinneringstermijn wordt een aanmaning verstuurd. Als deze niet binnen 7 dagen voldaan is, berekent Aline schrijft buitengerechtelijke kosten van 15% over het te vorderen bedrag, met een minimum van €200,-.
 5. Bij betaalproblemen is Aline schrijft bereid een betaalregeling af te spreken. De opdrachtgever brengt Aline schrijft tijdig op de hoogte van deze problemen.
 6. Als de opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt, of er is reden om aan te nemen dat de opdrachtgever de factuur niet kan voldoen, behoudt Aline schrijft zich het recht voor de opdracht per direct te staken of op te schorten. De opdrachtgever is in dit geval nog altijd verplicht te betalen voor het verrichte werk.

Overmacht

 1. In geval overmacht heeft Aline schrijft het recht om de overeenkomst niet na te komen. Aline schrijft meldt overmacht direct bij de opdrachtgever.
 2. Duurt de periode van overmacht langer dan een maand, dan mag elke partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 3. Als Aline schrijft de opdracht gedeeltelijk heeft opgeleverd en dit deel vertegenwoordigt zelfstandige waarde, dan wordt dit afzonderlijk gefactureerd. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.
 4. Aline schrijft is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de overmachtssituatie.

Publicatie

 1. Aline schrijft behoudt het recht om zich te beroepen op auteursrecht, indien van toepassing.
 2. Aline schrijft mag eisen dat haar naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.
 3. Als teksten door de opdrachtgever voor een andere bestemming gebruikt willen worden dan het oorspronkelijke overeengekomen doel, is daar toestemming van Aline schrijft voor nodig.

Aansprakelijkheid

 1. Aline schrijft is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 2. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart de opdrachtgever Aline schrijft van deze aansprakelijkheid.
 3. De opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.
 4. Als Aline schrijft wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag (bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een half jaar geldt een verdere beperking tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 5. Aline schrijft is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

Geschillen

 1. Als er een tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan lost Aline schrijft dit graag onderling op.
 2. Als dit niet lukt wordt in het uiterste geval een beroep gedaan op de rechter in het arrondissement van Aline schrijft.